Bir Sayfa Seçin

YARATICI VE YENİLİKÇİ FİKİRLER GELİŞTİRME

Katılımcıların yenilikçi stratejik seçenekler geliştirmesini sağlamak, sorunlarına akıllı çözümler üretmelerini sağlamak,  farklı ve yeni bir şeyler yapmalarını sağlamak.

Dünyayı olduğu gibi değil, olduğumuz gibi görüyoruz. Algılarımız, varsayımlarımız, prensiplerimiz, risk alma cesaretimiz, deneyim ya da zihniyet yapımıza göre olay ve olgulara bakışımız değişebiliyor. Üstelik beynimizin işlevlerindeki farklılaşma da olayı biraz daha zorlaştırıyor. Rakamsal, neden-sonuç ilişkisi, dil, bilimsel becerilerle; öngörü, imgeleme, 3-boyutlu biçimler, sanatsal ve müziksel farkındalık beyinde farklı kısımlarda ele alınmakta. Dolayısı ile yaratıcılık hiç de kolay değil.

Yaratıcılığı, yeni fikirler oluşturabilme yeteneği olarak tanımlıyoruz. Bilimsel yaklaşım, olguları anlayıp, belli kalıplar içinde yorumlamaya odaklı iken; yaratıcılık kural-dışı, kalıp-dışı düşünce ekseninde gelişmekte. Keşif ise, ‘dünyaya tamamen yepyeni birşey geliştirmedir’ diyoruz. Yenileşimle ilgili Scott D. Anthony’nin, ‘değeri olan yeni birşey geliştirme’ şeklindeki tanımlamasını isabetli buluyoruz. Yenileşimde ortaya çıkan ‘yeni’ (şey, fikir, öneri, ürün, hizmet, süreç, iş modeli, yaklaşım,..),  hedef kitlesinin olayı yeni olarak algılamasına ve potansiyel bir değer atfetmesine bağlıdır. Fikir her yerde. Nihaî olarak satın alınan (ticarîleşebilen) ya da kabul gören fikirler, değerlidir. Önemli olan yetkinlikleri kullanabilmek. Peki nasıl?

Seminerimizde, yaratıcılık ve yaratıcı düşünce üzerinde durmaktayız; yenileşimde, yaratıcı düşüncenin gerekli, ancak yeterli olmadığı vurgusunu yapmaktayız; yenilikçi yaklaşımların nasıl geliştirilebileceği üzerinde durmaktayız. İçerikte üzerinde durulan konular:

 • Yaratıcılığa Dair Düşünceler
 • Yaratıcılığın Önündeki Engeller
 • Yaratıcı Düşünce Örnekleri
 • Yaratıcılık Tarzları
 • İlham Nerede? Terlemek Şart mı?
 • Yenileşim Yaklaşımları:
 • Çerçevesiz Düşünme
 • Araştırma
 • Sorgulama
 • Gözlemleme
 • Deneyimleme ve Yaşayarak Öğrenme
 • Bağlantılandırma ve İlintilendirme
 • Farklı Perspektiften Bakış
 • Benzeşim ve Metaforlar, …
 • Doğru Soruları Sorabilmek
 • Bilgiyle Beslenen Yenilikçilik
 • Networking (Etkileşim Ağları) Önemi: Geleneksel, dijital, sosyal
 • Yaratıcı ve Yenilikçi Fikirler Geliştirme *

Yenilikçi stratejik seçenekler geliştirmek, sorunlarına akıllı çözümler üretmek,  farklı ve yeni bir şeyler yapmak isteyen herkes.